Gestió de Comunitats

Oferim diversitat de serveis a les seves Comunitats de Propietaris:

  • Revisió, anàlisi i determinació de la situació inicial de la Comunitat de Propietaris. Al moment en què comencem a treballar amb la seva comunitat, realitzarem una revisió exhaustiva dels contractes sobre els diversos manteniments i pòlisses d’assegurances que tinguin vigents i, en cas d’obtenir condicions més avantatjoses, s’activaran les oportunes negociacions amb les empreses que actualment tenen contractades o, per contra, si ho prefereixen els assessorarem sobre altres empreses de reconeguda experiència en el sector, tot això per reduir despeses i millorar les prestacions dels serveis. En el cas que la seva comunitat tingui problemes de morositat, es duran a terme les reclamacions extrajudicials o judicials necessàries.
  • Gestió i tràmit d’incidències i sinistres. Atenem amb la major rapidesa les incidències que sorgeixin en les comunitats, assignant-los el reparador corresponent o cursant el part del sinistre a la companyia asseguradora i realitzem el seguiment fins a la seva total resolució.
  • Convocatòria i assistència a les juntes ordinàries i extraordinàries. Convoquem una Junta General Ordinària anual per realitzar la liquidació dels comptes de la Comunitat corresponents a l’últim exercici, el pressupost per a l’exercici entrant i la renovació de la Junta Directiva, entre altres assumptes. A més es poden convocar juntes extraordinàries durant la resta de l’any en el cas que sigui necessari tractar qualsevol assumpte important.
  • Actes. Elaborem les actes on es reflecteixen els acords adoptats en les juntes que s’han celebrat, les remetem a tots els propietaris, les transcrivim al llibre oficial i gestionem l’acordat fins a la seva definitiva execució.
  • Presentació de pressupostos per a qualsevol assumpte relatiu a la conservació i millora dels elements comuns de la finca. Negociem pressupostos amb diferents empreses amb la finalitat d’aconseguir un servei de qualitat al millor preu.
  • Tramitació de subvencions amb els organismes oficials. Comptem amb l’experiència necessària per informar-vos dels ajuts econòmics disponibles per tal de reduir l’impacte de les despeses que suporten les comunitats.
Com podem ajudar-te?

Finques Bétulo (Fincas Jordán S.L.), a través del nostre telèfon 93 399 19 53 o envia’ns un missatge a través del nostre formulari online

Necessita que li portem la gestió de la seva comunitat?